Dla autorów

 1. „Protetyka Słuchu. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu” jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej, w którym publikowane będą artykuły z zakresu szeroko pojętej protetyki słuchu. Czasopismo adresowane jest protetyków słuchu, akustyków i innych specjalistów, którzy interesują się tematyką protetyki słuchu.
 2. Praca powinna być napisana czcionką Arial 12 z odstępem półtora wiersza. Tytuły i śródtytuły powinny być oddzielone od tekstu podstawowego podwójnym odstępem.
 3. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami, wraz ze streszczeniem, tabelami, rysunkami oraz bibliografią).
 4. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy (w jęz. polskim i angielskim), imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwę i adres Instytucji, adres mail.
 5. W kwartalniku „Protetyka słuchu” będziemy zamieszczać prace oryginalne, prace poglądowe, sprawozdania z konferencji,.
 6. Do przysyłanych prac należy załączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona w innym czasopiśmie.
 7. Prace oryginalne, poglądowe będą oceniane przez recenzentów, którzy ocenią jej oryginalność, walory naukowe i praktyczne.
 8. Prace należy nadesłać na adres: redakcja@psps.pl.
 9. Ponumerowane rysunki, wykresy, tabele i fotografie należy załączyć do pracy jako oddzielne pliki. W odpowiednim miejscu tekstu w pracy należy podać kolejne numery wykresów, tabel lub fotografii.
 10. Fotografie powinny być dostarczone w formacie TIFF lub JPG.
 11. Wraz z nadesłaną pracą autor powinien podać do wiadomości wszelkie informacje, które mogłyby wskazywać na zaistnienie konfliktu interesów, takie jak: zależności finansowe, zależności osobiste, badania sponsorowane
 12. Do prac oryginalnych, poglądowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia powinny mieć określony charakter strukturalny (nagłówki: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski). Pod każdym streszczeniem należy podać od 3 do 6 słów kluczowych, w języku polskim i angielskim.
 13. Prace powinny być podzielone na następujące części: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, bibliografia.

Szczegółowe wytyczne dla autora można znaleźć pod linkiem: pdf

Redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do adiustacji tekstów polskich i angielskich. Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za materiał ilustracyjny w publikacjach autorów. Forma graficzna i treść niniejszej publikacji stanowią utwór chroniony przepisami prawa autorskiego; jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody Wydawcy całości lub elementów tej formy stanowi naruszenie praw autorskich ścigane na drodze karnej i cywilnej (ort. 78, 79 i n. oraz ort. 115 i n. ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Możliwy jest przedruk streszczeń.

Protetyka Słuchu – Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu oraz wszystkie publikowane w nim artykuły są chronione prawem autorskim należącym do Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Wykorzystanie kopii artykułów jest możliwe w zakresie dozwolonym przez krajowe przepisy dotyczące praw autorskich.
Artykuły nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1231).